Главная Кызыл хоорайның солагай талакы болгаш оң талакы дача ниитилелдериниң чурттакчыларының кичээнгейинге!
Кызыл хоорайның солагай талакы болгаш оң талакы дача ниитилелдериниң чурттакчыларының кичээнгейинге!
10.03.2020 14:28

Rentgen grudnoj kletki 1Март 1-ден эгелеп, республиканың девискээринге туберкулезка удур демиселдиң шудургу айы чарлаттынган. Ынчангаш чурттакчы чоннуң рентген-шинчилгезин эрттирери-биле шимчеп чоруур тускай флюорографтыг херексел найысылал Кызылдың солагай болгаш оң талакы дача ниителелдриниң чурттакчыларын дараазында график езугаар шинчилээр:

- март 20-де эртенгиниң 10.00 шактан 16.00 шакка чедир солагай талакы дача ниитилелиниң чурттакчыларын;

- март 27-де 10.00 шактан 16.00 шакка чедир оң талакы дача ниитилелиниң чурттакчыларын хүлээп алыр.

Хүндүлүг республиканың чурттакчылары база аалчылары! Чылда чаңгыс катап эртер ужурлуг рентген-шинчилгезин үе-шаанда эртип ап турарынче кыйгырар-дыр бис! Кижи бүрүзү бодунуң кадыын болгаш чанында чоок кижилериниң кадыын бодап, харыысалгалыг болуру эргежок чугула.

Сактып чоруңар! Туберкулез аарыы дээрге, эмнеттине бээр аарыг-дыр. Ону чүгле үе-шаанда эртер ужурлуг рентген-шинчилгезин эртип алыр. Бир эвес аарыг эрте чадада илереттинип тодарадаттына берзе, дарый эмнээшкинни үспейн, үзүктел чок эртип алганы чугула.

Утпаңар! Кажан аарыг чаа эгелеп турар чадада илереттинзе, ону эмнээри-даа чиик болгаш эмненир хуусаа база үр болбас.

Кадыкшылды күзедивис!

Чурукту интернет-четкизинден алган.