Главная Туберкулез – өкпе аарыы
Туберкулез – өкпе аарыы
18.02.2021 15:07

9b9b7ec689df7afa3b8e28cc7bdcb81a 1490Өкпе туберкулезу дээрге, өкпеге хуулар шинчилиг тускай өскерилгелер тыптып келир халдавырлыг шинчилиг аарыг. Ук аарыгны туберкулез палочказы дээр туберкулезтуң микобактериязы болдурар. Ол агаар, чөдүл-биле, чугаа үезинде, азырып-бышкырганда дамчыыр.

Өкпе туберкулезунуң инкубация үези

Кох палочказы организмче кире берген үеден тура, кажан кижиде аарыгның баштайгы демдектери эгелеп турда, инкубация дээр, тодаргайлаарга, аарыгның билдиртпес үези, сайзырап эгелээр. Кижи бүрүзүнде ол аңгы-аңгы үелиг кезектерлиг болур, ынчалзажок, 3 айдан эвээш эвес болгаш бир чылдан хөй эвес болур. Ол үеде болза, кажан бактерия инкубация үезиниң чадазындан үнүп турда, анаа ОРВИ шынарлары ышкаш кылдыр хүлээп ап болур.

Инкубация үезинде дараазында чүүлдер болуп эртер: шупту микобактериялар, тыныш органнарынче кире бергеш, иммунитеттиң халдаашкыннарынга алзыр. Бир эвес, ол бодунуң хүлээлгезин эки күүседип шыдаптар болза, олар өлүп калырлар. Ынчангаш аарыг улаштыр сайзыравас. Бир эвес, кандыг-бир чылдагаан-биле иммуннуг система ойталаар болза, микобактерия улаштыр тыныш органнары-биле “аян-чоруун” уламчылаар, ханче сиңип кире бергеш, өкпеже хуулуушкунну эгелеп, кире бээр. Инкубация үезиниң соонда, аарыгның эге шынарлары көстүп эгелээр.

Чугула чүүл – ол үеде аарыг кижи өске улуска халдавырлыг болбас. Манту проба зы “казыыр” харыылыг болур, а ол аарыгны эрте тодарадырынга чугула бергедээшкинни болдурар.

Өкпе туберкулезунуң эге демдектери

Бодунуң кадыынга кончуг кичээнгейлиг болуру болгаш, өкпе туберкулезунуң эге демдектерин эрттирбези-биле, организмде бичии-даа өскерилгелерже кичээнгейни салыры чугула. Ол дээрге эргежок чугула, чүге дизе аарыг болганчок бодун илереттирбес база чүгле флюорография эрткен соонда, тодарадаттынып болур.

Кижини дараазында демдектер кичээндирер ужурлуг:

-         Удаа-дараа болгаш чылдагаан чок баш дескиниишкини.

-         Хөөнзүргей болгаш суларгай байдал.

-         Уйгу чурумунуң үрелгени база дүнеки үеде эмин эрттир деридери.

-         Эът-кештиң ак-тос өңнүү.

-         Долбан чаактар.

-         Ижин-шөйүндү-биле холбашпаан аппетит чогу.

-         Мага-боттуң 37°C градустан көвүдевес субфебрильдиг температуразы.

      Үстүнде айыттынган кайы-бир демдектерни ботта илередип тып алгаш, эмчиже кирип, консультациядан ап, чүгле флюорография эвес, а өкпе рентгенин база эртип алганы дээре.