Главная Айтырыг - Харыы
Айтырыг - Харыы
01.11.2022 21:03

Айтырыг: Туберкулез деп чүл?

Харыы: Туберкулез дээрге, туберкулезтуң Кохтуң палочкалары деп адаары микобактериялар-биле тыптып келир халдавырлыг аарыг.
Аарыг чүгле бо микробтарның кижиниң организминде өзүп көвүдээниниң түңнелинде тыптыр.

Айтырыг: Аарыг бар деп канчаар тодарадып болурул?

Харыы: Туберкулезка ылгавырлыг кол даштыкы демдектер:

1. 2-3 неделя дургузунда база оон-даа хөй үениң иштинде чөдүл.
2. Хөректе аарышкы.
3. Кил чидирери.
4. Дүне деридери.
5. Мага-боттуң эъдиниң изии доктаамал бедиири.
6. Ниити шагзыраары болгаш аарыгзыыры.
7. Перифериялыг лимфа бестери улгадыры.
Бир эвес силер боттарыңарда шак бо демдектерни илереткен болзуңарза, дарый эмчиге баары эргежок чугула!

Бодуңарның база чоок кижилериңерниң кадыын камнаңар! Кадык болуңар!