Главная Үзүктелген эмнээшкин чүге чедирерил?
Үзүктелген эмнээшкин чүге чедирерил?
16.04.2024 15:37

Россияның Кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар кол фтизиатры Ирина Васильева туберкулезтан эмнээшкинни үзерге, кандыг айыылдыг болур база чүге эмнээшкинни төнчүзүнге чедирери чугула дээрзин тайылбырлап турар.

Туберкулезтан эмнээшкин – нарын болгаш үр эмнээр аарыг, а хөй санныг эмнерге өскерилбес апарган өөскүдүкчү бар таварылгада, эмнээшкин 2 чылга чедир уламчылап болур. Үргүлчүлээшкинниг терапияның уржуундан чамдык аарыг улус чедир эмненмес, ынчангаш шак ол таварылгалар МЛУ-туберкулезтуң тараар барымдааларының бирээзи.

Чүге ындыг бооп турарыл?

Туберкулез аарыг кижиниң терапия схемазы стационарга эмнээшкинден эгелээр, ооң соонда эмчилерниң хыналдазы-биле эвээш дизе, бир чыл ишти эмнер ижерин бижип бергеш, бажыңынче үндүр бижиптер.

Стационарга чыткан бир дугаар айларында безин аарыг кижиниң байдалы элээн экижиир. Шак ол үеде аарыг кижиге, ол кадык деп бодал тыптыр. Аарыг кижи эмнээшкинни үзүп болур, а ону шуут кылып болбас.

Чедир эмненмээн аарыг кижиниң туберкулез аарыы сөөлүнде нептерээр, ынчалзажок үзүктелиишкин соонда, эмнерге удурланыр (становится резистентным к лекарствам) апаар. Шак ол микобактерияларның хевирлери долгандыр турар улуска халдавырлыының айыылы улуг болур.

Оон айыылы улуг таварылга – МЛУ-туберкулез эмнээшкинин үзүпкен таварылгада. Ынчангаш чугула дээрзин билип алыр чүүл – эмнээшкинни үзерге, чүгле аарыг кижиге багай салдарлыг эвес, а харын-даа долгандыр улуска база айыыл улуг.

Россияның Кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар кол фтизиатры Ирина Васильеваның шынзыдары болза, аарыг кижиниң эмнээшкининге хамаарыштыр улуг рольду эмчилер көргүзүп турар: “Аарыг кижиниң эмнээшкинге сундулуу – хөй кезиинде эмчиниң ачы-хавыяазы, чүге дизе эмчи терапияны чүге уламчылаар ужурлугул дээрзин тайылбырлап, психолог болур ужурлуг”.

Ынчангаш эмнээшкинни эгелээн болганда, аарыгны когун үзе эмнеп, кадык болгужеге чедир доозары чугула.

#ПротивотуберкулезныйДиспансерТыва
#профилактикатуберкулеза
#туберкулезизлечим
#зож