Главная Эксперттер коронавирус аарыындан камгаланыры-биле хол тутчуп мендилежиринден ойталаарын сүмелеп турар
Эксперттер коронавирус аарыындан камгаланыры-биле хол тутчуп мендилежиринден ойталаарын сүмелеп турар
29.06.2020 12:43

1505362 900Делегейде коронавирус аарыы COVID-19-туң нептереп турарының уржуун, кадык камгалал адырының эксперттери айыыл чогу-биле ужуражып келгеш, хол тутчуп мендилежиринден, куспактажырындан база чыттажырындан ойталаарын сүмелеп турар. Эртемденнер хамчык арыг үезинде айыыл чок эвес чоруктарны бадыткап турар харылзааларны эртем талазы-биле саналдап турар, а хамаатылар кадыкка хора чогу-биле бот-боттары-биле мендилежир солун аргаларны чогаадып ап турар.

Шинчилекчилерниң көргүзүп турары-биле алырга, кижиниң холунда ортумаа-биле 150 янзы-бүрү хевирлиг барык 3,2 муң бактерия чурттап турар. Оларның чамдыызы белени-биле “ээзин” өске кижи-биле дорт харылзаа үезинде солуп болур. Анаада хол тутчуп мендилешкениниң түңнелинде, бир кижиден өске кижиже бактериялар, адыштар-биле часкап азы чудуруктар-биле мендилешкенинден, ийи катап хөй дамчыыр. Кажан хол тутчуп мендилежип турда, кижиниң адыжы өске кижиниң адыжынга чыпшыр тудуп, салааларны чыыра тударга, бактериялар хөйү-биле өске адышче дамчыыр. Бир эвес, харылзааны барык чок кылып, хол тутчуп менжилешпес болза, микроорганизмнер эвээжи-биле тараар.

Медээни https://www.kommersant.ru/doc/4276030 сайттан алгаш, очулдурган.

Чурукту интернет четкизинден алган.