Главная Кыш болгаш өзүп орар аппетит
Кыш болгаш өзүп орар аппетит
11.01.2021 14:53

WLcbFdFZlXsСоок үеде чемге хамаарылга өскерли бээр. Тодунгур, чемиштиг чем чиксээп, а чамдыкта ажыктыг эвес. Даштын казыыр соок дивейн, мага-бот ол-ла хевээр артып калзын деп бодаар болза, канчаар амданныг чемненип болурул? Харыылап тур бис!

Ботту эмин эрттир кызыгаарлаарын оралдашпаңар. Диеталар чүгле эмчи көргүзүглери-биле чугула. Мага-ботту дүргени-биле арып алырынга идегээш, боттуң рационун кызырары, ылаңгыя кыжын, ажыктыг эвес. Чемненилге өйүнде болур ужурлуг.

Соок үеде чемге хамаарылга өскерли бээр. Тодунгур, чемиштиг чем чиксээп, а чамдыкта ажыктыг эвес. Даштын казыыр соок дивейн, мага-бот ол-ла хевээр артып калзын деп бодаар болза, канчаар амданныг чемненип болурул? Харыылап тур бис!

Ботту эмин эрттир кызыгаарлаарын оралдашпаңар. Диеталар чүгле эмчи көргүзүглери-биле чугула. Мага-ботту дүргени-биле арып алырынга идегээш, боттуң рационун кызырары, ылаңгыя кыжын, ажыктыг эвес. Чемненилге өйүнде болур ужурлуг.